Aktuelno » NHXH FE 180 E90

NHXH FE 180 E90

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika
u radu (pri stalnom opterećenju): najviše + 90oC
u kratkom spoju (najduže 5 s): najviše + 250oC
Dozvoljena temperatura okoline: pri polaganju:od + 5 do 50oC
Najmanji poluprečnik savijanja
za jednožilne kablove: 15D;
za višežilne kablove:12D
(D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: bakarni provodnik (DIN VDE 0295 klasa 1 za jednožične i klasa 2 za višežične) Separator: staklo-liskunska traka (teško goriv materal) Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina (HXI1 DIN VDE 0266) Ispuna: bezhalogena mešavina Plašt: bezhalogena umrežena, teško zapaljiva mešavina na bazi poliolefina (HXM1, prema DINVDE 0266). Boja narandžasta.

Primena

Bezhalogeni kablovi sa poboljšanim osobinama i izolacionom funkcionalnošću u uslovima požara: - ne šire plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804C), - proizvodi sagorevanja ne sadrže otrovna jedinjenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 813), - imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 816), - zadržavaju funkcionalnost u radu najmanje 180 minuta (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 814) Ovaj tip kabela je u skladu sa zahtevima za upotrebu iz tačke 5.4. JUS N.B2.730 (za klase BD2, BD3 i BD4) i tačke 3. JUS N.B2.752 ("Električni razvod normalnih električih instalacija mora biti izabran i postavljen tako da ne sme širiti požar i plamen. Električni razvod sigurnosnih strujnih kola (za nužno svetlo i sl.) mora biti otporan na plamen") tačke 2.4. JUS N.B2.751 ("oprema mora biti izrađena od materijala koji zadržava širenje plamena i razvoj dima i otrovnih gasova"), a u skladu sa zahtevima iz čl. 128 ("postavljanje kablova i provodnika u prostorijama klase spoljnih uticaja BD2, BD3 i BD4 za koje je karakteristično otežano napuštanje - visoke stambene i poslovne zgrade, robne kuće, pozorišta, bioskopi i dr. mora se ispuniti uslov da se u slučaju nastanka požara ne mogu preneti ili proširiti požar 2 časa od njegovog nastajanja") Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. list SFRJ br. 53/88 i 54/88 i 28/95). Kablovi su namenjeni za instalacije koje treba da rade i u uslovima dok traje požar (napajanje elektromotora pumpi uređaja za povećanje pritiska vode u hidrantskoj mreži i uređaja za gašenje požara, ventilatora za izvlačenje dima i stvaranje vazdušnog nadpritiska, napajanje svetiljki panične rasvete itd). Mogu se postavljati u vazduhu, u betonske kablovske kanale ili na regale koji treba da očuvaju integritet i stabilnost u uslovima delovanja požara u traženom vremenu za odgovarajuće instalacije. Dozvoljeno je i postavljanje na otvorenom prostoru. Polaganje u zemlju ili vodu nije dozvoljeno.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

NHXH FE 180 E90