Kablovi » Bezhalogeni kablovi » Provodnici » Provodnik H07ZZ-F

Provodnik H07ZZ-F

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- u radu (pri stalnom opterećenju), najviše + 70oC
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC
Dozvoljena temperatura okoline:
- pri polaganju i rukovanju, najniža - 25oC
- pri skladištenju, najviše + 40oC
Najmanji poluprečnik savijanja: 4D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: bakarni provodnik (DIN VDE 0295, klasa 5) Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina ili sintetičkog polimera (EI8, DIN VDE 0282-1) Plašt: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina (EM8, DINVDE 0282-1)

Primena

Bezhalogen kabel sa poboljšanim osobinama u uslovima požara je zamena za kabel H07RN-F u instalacijama u zatvorenim prostorima u kojima borave ljudi, prostorijama namenjenim za komunikacije - evakuaciju, ali se privremeno može koristiti i na otvorenom prostoru (nije podesan za stalno korišćenje na otvorenom prostoru). Kabel se koristi za priključenje aparata, za instalacije i slične namene pri srednjim mehaničkim naprezanjima. Koristi se kao energetski ili signalno-komandni. Kabel H07ZZ-F ima sledeće osobine u uslovima požara - ne širi požar (ispitivanje prema HD 405.3 kategorija C), - proizvodi gorenja ne sadrže otrovna jedinjenja (ispitivanje prema HD 602), - ima nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema HD 606). - oslobađa manju količinu korozivnih gasova.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Provodnik H07ZZ-F