Snop X00-O-A

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika: 90°C.
Dozvoljena temperatura okoline pri polaganju:
- najniža -20°C.
Poluprečnik savijanja za postavljene snopove:
- za snop sa q ≤ 50 mm2 - najmanje 14 D (D - prečnik snopa)
- za snop sa q = 70 mm2 - najmanje 9 D (D - prečnik snopa)
- za žile - najmanje 6 d (d1) (d, d1 - prečnik žile)
Poluprečnik savijanja u toku instalisanja:
- za snop sa q ≤ 50 mm2 - najmanje 6 D (D - prečnik snopa)
- za snop sa q = 70 mm2 - najmanje 9 D (D - prečnik snopa)
- za žile - najmanje 4 d(d1) (d, d1 - prečnik žile)

Konstrukcija

Provodnik: - za fazne žile i žile za javnu rasvetu uže od aluminijumskih žica; - za nosećii neutralni provodnik uže od legure aluminijuma AlMg1. Izolacija: уmrežen polietilen za sve elemente snopa. Snop: žile su použene oko nosećeg neutralnog provodnika. Obeležavanje žila: - fazne žile su označene brojevima 1, 2, 3; - neutralni provodnik je obeležen uzdužno trouglastim ispupčenjem na izolaciji; - žile za uličnu rasvetu su označene slovima: R1 i R2.

Primena

Za distributivne niskonaponske nadzemne mreže u gradskim i seoskim područjima. Za napajanje udaljenih objekata i naselja privremenog i trajnog karaktera. Za nadzemne kućne priključke. Smanjuje rizike od kratkog spoja usled dodira provodnika, preskoka, lako se postavlja i ne zahteva seču stabala duž trase. Može se postavljati na betonske, čelične ili drvene stubove, na konzole pričvršćene na fasade zgrada, neposredno uz fasade, na drvene ili čelične konstrukcije.i naselja privremenog i trajnog karaktera. Za nadzemne kućne priključke. Može se postavljati na betonske, čelične ili drvene stubove, na konzole pričvršćene na fasade zgrada, neposredno uz fasade, na drvene ili čelične konstrukcije.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Snop X00-O-A