Snop PP-O

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- najviša radna temperatura 70°C
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviša 160°C
Dozvoljena temperatura okoline:
pri polaganju i rukovanju, najniža + 5°C

Konstrukcija

Konstrukcija jezgra provodnika Provodnik:žica ili uže od meko žarenog bakra klase 2 prema SRPS N.C0.015. Izolacija: PVC mešavina. Jezgro: dve ili više žila međusobno použene. Ispuna: Sloj od nevulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra. Noseći elemenat Uže: od pocinkovanih čeličnih žica čija je najmanja prekidna čvrstoća 1300 N/mm2. Plašt: sloj od PVC mešavine koji obuhvata jezgro provodnika i noseći elemenat. Boja plašta: crna

Primena

U slobodnom prostoru za javnu rasvetu (moguće nošenje svetiljki), kućne priključke, privremene priključke na gradilištima i slično. Učvršćuje se na stubove, konzole uz fasade zgrada ili na čelične konstrukcije. Instalacija sa nosivim provodnikom se izvodi u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Snop PP-O