Kablovi » Bezhalogeni kablovi » Kablovi » Kabl NHXCHX FE180-E90

Kabl NHXCHX FE180-E90

Opis

Dozvoljena temperatura provodnika:
- u radu (pri stalnom opterećenju), najviše + 90oC
- u kratkom spoju (najduže 5 s), najviše + 250oC
Dozvoljena temperatura okoline: pri polaganju od + 5 do 50oC
Najmanji poluprečnik savijanja: 12D (D - prečnik kabela)

Konstrukcija

Provodnik: bakarni provodnik (DIN VDE 0295 klasa 1 za jednožične i klasa 2 za višežične) Separator: staklo-liskunska traka (teško goriv materal) Izolacija: bezhalogena umrežena mešavina na bazi poliolefina (HXI1 DIN VDE 0266) Ispuna: bezhalogena mešavina Koncentručni provodnik: omot od bakarnih žica sa kontraspiralom od bakarne trake Plašt: bezhalogena umrežena, teško zapaljiva mešavina na bazi poliolefina (HXM1, prema DINVDE 266). Boja: narandžasta

Primena

Bezhalogeni kablovi sa poboljšanim osobinama i izolacionom funkcionalnošću u uslovima požara: - ne šire plamen (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804C), - proizvodi sagorevanja ne sadrže otrovna jedinjenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 813), - imaju nisku gustinu dima u procesu gorenja (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 816), - zadržavaju funkcionalnost u radu najmanje 180 minuta (ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 814). Ovaj tip kabela zadovoljava zahteve za upotrebu iz tačke 5.4. JUS N.B2.730 (za klase BD2, BD3 i BD4) , tačke 3. JUS N.B2.752 i tačke 2.4. JUS N.B2.751. U skladu sa zahtevima iz čl. 128 Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. list SFRJ br. 53/88 i 54/88 i 28/95) koristi se za instalacije u visokim stambenim i poslovnim zgradama, robnim kućama, pozorištima, bioskopima i sl. kada je u slučaju nastanka požara otežano napuštanje tih objekata I kada ne sme doći do prenošenja ili širenja požara najmanje 2 časa od njegovog nastajanja. Koristi se prvenstveno za instalacije koje treba da rade i u uslovima dok traje požar kao što su napajanje elektromotora pumpi uređaja za povećanje pritiska vode u hidrantskoj mreži i uređaja za gašenje požara, ventilatora za izvlačenje dima i stvaranje vazdušnog nadpritiska, napajanje svetiljki panične rasvete itd. Mogu se postavljati u vazduhu, u betonske kablovske kanale ili na regale koji treba da očuvaju integritet i stabilnost u uslovima delovanja požara u traženom vremenu za odgovarajuće instalacije. Dozvoljeno je i postavljanje na otvorenom prostoru. Polaganje neposredno u zemlju ili vodu nije dozvoljeno.

pdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvodapdf

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim karakteristikama proizvoda

Kabl NHXCHX FE180-E90